x
Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD.

Doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., MBA, FEBOPRAS

Vzdelanie:
1993: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
1996: atestácia v odbore chirurgia
2001: atestácia v odbore plastická chirurgia
2002: atestácia Európskej spoločnosti pre plastickú a estetickú chirurgiu EBOPRAS

Odborná prax:
1993 - 1996: II. Chirurgická klinika LFUK, Bratislava
1996 - 2007: Klinika plastickej chirurgie LFUK, Bratislava
1999: Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie v Centre Hospitalier Universitaire Brugmann (prof. A. DeMey) a Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (prof. P. Wylock), Brussel, Belgicko
2000: Klinika maxillofaciálnej chirurgie (prof. E. Hausamen) a Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie (prof. A. Berger), Medizinische Hochschule, Hannover, Nemecko
2002: John Hopkins Hospital, San Francisco, U.S.A. - hosťujúci chirurg pre rázštepové anomálie vo Venezuele
od 2002: Centrum pre plastickú a estetickú chirurgiu Bratislava
Iná odborná činnosť:
2003 - 2007: súdny znalec MS SR v odvetví chirurgia, špecializácia plastická chirurgia
od 2013: hlavný odborník MZ SR pre plastickú chirurgiu
od 2013: prezident Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie
od 2014: odborný konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
od 2015: predseda Katalogizačnej komisie MZ SR pre plastickú chirurgiu

Ašpirantúra:
2001: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecká hodnosť "philosophiae doctor" - PhD. v odbore chirurgia.

Habilitácia:
2005: vedeckou radou Lekárskej fakulty UK v Bratislave udelená vedecko-akademická hodnosť – docent v odbore chirurgia.

Management:
 2015:  vedeckou radou CEMI v Prahe udelený titul "Master of Business Administration" - MBA v odbore Management zdravotníctva

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Bibliografia:
autor 167 prednášok a publikácií (monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy)