podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://prochirurgia.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: HEBSED, s.r.o. so sídlom Ružinovská 10, 82007 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sro, vo vložke č.: 27014/B je obchodnou spoločnosťou s povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, nasledovne: 1/ ambulancia v odbore plastická chirurgia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia 2/ ambulancia v odbore urológia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia 3/ ambulancia v odbore chirurgia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia 4/ ambulancia v odbore ortopédia a zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa na zasielanie písomností:
HEBSED s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
telefonický kontakt: +421 2 43426424
emailový kontakt: info@prochirurgia.sk

Účely a právne základy spracúvania:

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zákonných zástupcov klientov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov „O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ a Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

osobné údaje potrebné pre identifikáciu fyzickej osoby (zákonného zástupcu), kontaktné údaje, osobné údaje na preukázanie poistného vzťahu k zdravotnej poisťovni klienta a ďalšie údaje.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, lekári pripravujúci posudky a odborné stanoviská, spoločnosti poskytujúce služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok, spoločnosti poskytujúce poštové a súvisiace služby, spoločnosti poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, ich skartovania a likvidácie, zálohovania a obnovy dát, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, poskytovatelia IT služieb.

Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje sú spracúvané po dobu v zmysle ustanovenia § 22 Zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov „O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby:

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
3. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
6. právo na prenosnosť osobných údajov,
7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Neposkytnutie potrebných osobných údajov zo strany dotknutej osoby môže mať za istých okolností za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti (napr. plánovaných operácií a pod.).

Informácie o zdroji osobných údajov:

osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby (zákonného zástupcu) boli získané z nasledovného zdroja: klient, zákonný zástupca klienta, zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány.